Jak se stát uživatelem

Sociální služby se poskytují (dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) uživatelům v Domově pro seniory Plaveč na základě uzavřené písemné smlouvy. Nejprve je nutné podat „Žádost o umístění v Domově pro seniory Plaveč” pro sociální službu domov pro seniory, nebo sociální službu domov se zvláštním režimem. Žádost je možné získat přímo v zařízení při kontaktu se sociálním pracovníkem, nebo k tisku z webových stránek zde.

Na základě vyjádření komise je zasláno žadateli rozhodnutí. Pokud není volná kapacita zařízení, je žádost se souhlasem zájemce zařazena do seznamu žadatelů o sociální službu.

NÁVOD K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI:

 1. Vyplňte žádost do vyznačených řádků. Tato žádost musí být podepsána žadatelem a je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům, podepíše žádost i jeho opatrovník.
 2. Přiložte k této žádosti následující přílohy:
  1. Lékařská zpráva vyplněná v tiskopise: „VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY PLAVEČ”, dle druhu poskytované sociální služby: - DOMOV PRO SENIORY, nebo DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM.
   • Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu
  2. Kopie rozhodnutí o příspěvku na péči (pokud žadatel má přiznaný příspěvek na péči).
  3. Je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům – rozsudek soudu o zbavení způsobilosti a listina o ustanovení opatrovníkem.
 3. Vyplněnou žádost můžete podat osobně nebo zašlete poštou na adresu zařízení:

  Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
  Domov 1
  671 32 Plaveč

  e-mail: dps.plavec@dps-plavec.cz
  internetové stránky: www.domovproseniory.obecplavec.cz/

  Další informace Vám poskytnou sociální pracovníci osobně v DpS Plaveč, nebo telefonicky na tel.: 515 252 044, 515 252 250

Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí