Úvod

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Plaveč, p.o.

Důležité upozornění:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 19 / 2021 Mimořádné opatření upravující postup pro realizaci návštěv u uživatelů služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem platná do odvolání

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í platná od 15.11.2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 15. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
3. omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem;
osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem [s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Režimová opatření poskytovatele platná od 10.11.2021

Návštěvními dny jsou STŘEDA, ČTVRTEK a NEDĚLE
Čas návštěv je stanoven OD 14:00 DO 16:00 hod.
Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas, včetně dětí.
Zákaz pobytu klientů mimo areál Domova pro seniory Plaveč.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽETE V PRACOVNÍ DNY OD 7:00 DO 15:20 OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY KONTAKTOVAT SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, KTEŘÍ VÁM PODAJÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE - NA TEL.: 515 252 044Domov pro seniory Plaveč, poskytuje pobytové sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, která již nemůže být vyřešena v jejich původní domácnosti (a to jinými místně dostupnými službami např. pečovatelskou službou, odlehčovací službou, centrem denních služeb, denním stacionářem, týdenním stacionářem, péčí blízké osoby apod.) přičemž:

Pobytová sociální služba DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

 • Je určena pro osoby ve věku 55 let a více se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a nebo z důvodu stařecké Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, pokud již tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich původní domácnosti.

Pobytová sociální služba DOMOV PRO SENIORY

 • Je určena pro osoby ve věku 60 let a více se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, pokud již tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich původní domácnosti.

NABÍZÍME PODPORU A ZJIŠŤUJEME POTŘEBY OSOB V ROZSAHU
REGIONÁLNÍ KARTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.

JSME VÁM SCHOPNI POMOCI V TĚCHTO OBLASTECH OSOBNÍCH POTŘEB:
Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele
Osobní hygiena Denní hygiena Běžná denní hygiena Ranní hygiena
Mytí během dne (rukou, obličeje, atd.)
Večerní hygiena
Vysmrkání se
Použití intimspreje
Péče o ústa Vyčištění zubů
Péče o zubní náhrady - očištění
Nasazení náhrady
Oholení se
Česání a mytí vlasů Česání
Mytí vlasů a další péče o vlasy (balzám atd.)
Úprava vlasů (vyfoukání, natočení, nalakování vlasů, apod.)
Péče o nehty Ostříhání si nehtů na rukou
Nalakování nehtů
Ostříhání nehtů na nohou
Péče o oči Umývání očí
Nasazení brýlí
Čištění brýlí
Aplikace kontaktních čoček a péče o ně
Péče o uši Čištění uší
Nasazení naslouchadla
Čištění naslouchadla
Výměna baterií v naslouchadle
Mytí a koupání Mytí těla a koupání Mytí celého těla
Sprchování
Koupání
Ošetření pokožky, včetně nohou, po koupeli nebo sprše
Výkon fyziologické potřeby Výkon fyziologické potřeby Použití WC
Použití toaletního křesla
Výměna inkontinenčních pomůcek
Vypuštění sběrného sáčku na moč
Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Oblékání Oblékání, svlékání Volba vhodného oblečení a doplňků (počasí, příležitost a vhodné vrstvení)
Oblékání a svlékání jednotlivých částí oblečení, popř. s využitím vhodných pomůcek
Obouvání, zouvání Volba vhodné obuvi s ohledem na počasí, příležitost a celkový vzhled
Nazouvání a zouvání obuvi, popř. s využitím vhodných pomůcek
Celková úprava vzhledu Líčení/odlíčení
Použití parfému
Posouzení co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu Zhodnocení, zda má osoba k dispozici vhodné oblečení, obuv, kosmetiku, doplňky
Samostatný pohyb Změna polohy Změny polohy na lůžku Změna polohy těla na lůžku
Posazení na lůžku
Manipulace s dekou a polštářem
Podání věcí ze stolku (pití, kniha, kapesník atd.)
Manipulování s polohovatelným lůžkem
Vstávání a uléhání na lůžko Vstání z lůžka
Ulehnutí na lůžko
Přesun na vozík a na lůžko
Stání a sezení Stoupnutí
Sezení mimo lůžko
Polohovací a fixační pomůcky Použití polohovacích a fixačních pomůcek
Manipulace s předměty Přemísťování a manipulace s předměty denní potřeby Přemísťování předmětů denní potřeby
Manipulace se závěsy, žaluziemi, roletami apod.
Pohyb ve vlastním prostoru Pohyb ve vlastním prostoru Bezpečný pohyb po místnosti
Otevření a zamčení dveří pokoje, otevření vchodových dveří, manipulace s klíči
Pohyb mimo zařízení Chůze Chůze po rovině
Chůze po schodech
Pohyb mimo vlastní prostor Pohyb po domě a vyjití z domu (zařízení)
Pohyb mimo dům (zařízení)
Zajištění stravování Příprava a příjem stravy Příprava stravy Příprava teplých a studených nápojů
Příprava, vaření jídel
Ohřívání stravy
Sledování doby spotřeby u potravin
Podání jídla na talíř (servírování)
Zajištění potravin Posouzení, jaké potraviny je třeba nakoupit
Přijímání stravy Najedení se
Napití se
Porcování stravy
Péče o domácnost Úklid a údržba vlastního Úklid a údržba vlastního Umytí nádobí
Uložení potravin
Úklid lednice
Běžné udržení pořádku - dávání věcí na své místo
Setření prachu
Udržení vnitřního pořádku ve skříních
Péče o květiny - zalévání, přesazování
Péče o lůžko Stlaní
Převlékání lůžkovin
Péče o oblečení, boty Péče o prádlo, oblečení a boty Přepírání drobného prádla
Sušení prádla
Žehlení prádla
Uložení prádla
Drobné opravy prádla
Čištění bot
Udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů Udržení tepelné pohody ve vlastním prostoru Větrání
Obsluha radiátorů či jiných spotřebičů pro zajištění tepla a teplé vody
Obsluha domácích spotřebičů Obsluha trouby, lednice, mikrovlnné trouby, atd.
Zajištění kontaktu se společenským prostředím Společenské kontakty Navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů Uskutečnění kontaktu s rodinou nebo blízkými
Navazování a udržení partnerských vztahů
Uskutečnění kontaktu s přáteli, sousedy, spolupracovníky, kolegy
Orientace Orientace v čase, v místě, v osobách Orientace v čase (během dne, v týdnu, ročním období)
Orientace ve vlastním prostoru (nalezení WC, jídelny, nalezení signalizačního zařízení, apod.)
Orientace mimo domov (ulice, zahrada, obchod, apod.)
Orientace v osobách (poznávání blízkých, pracovníků služby, lékařů, apod.)
Využívání běžných veřejných služeb Využívání veřejných služeb a zapojování do sociálních aktivit odpovídajících věku Návštěva a orientace v obchodě (výběr a zaplacení zboží)
Využívání pošty
Využívání banky
Navštěvování klubů, např. důchodců, knihovny
Návštěva restaurace
Komunikace Schopnost srozumitelně se vyjádřit Dostatečná slovní zásoba pro vyjádření svých potřeb a navázání kontaktu
Schopnost alternativní komunikace, kterou lze vyjádřit potřeby a navázat kontakt
Seberealizace Získávání kvalitních podnětů Získávání dostatečného množství kvalitních podnětů Pravidelný kontakt s předměty, odpovídající věku a potřebám osoby a jejímu životnímu stylu, vzbuzující, nebo vyvolávající vzpomínky, libé pocity
Pravidelný kontakt s lidmi minimalizující riziko izolace, deprivace a prohloubení zdravotního postižení (demence)
Pravidelný přísun informací, které podporují vnímání sebe sama i okolního světa
Zklidňující/stimulující masáže
Oblíbené činnosti Oblíbené činnosti Čtení
Poslech hudby a mluveného slova
Sledování TV, videa, DVD
Používání internetu
Ruční práce
Uspokojení duchovních potřeb - setkání s duchovním
Jiné oblíbené činnosti - např. péče o zvíře
Péče o zdraví a bezpečí (rizika) Zajištění bezpečí Opatření pro zajištění bezpečí Přivolání pomoci
Prevence pádu a zdravotních rizik spojených s onemocněním
Pomůcky, které zvýší bezpečí/omezí rizika pádu, nebo rizika spojená s onemocněním
Zdraví Provedení jednoduchého ošetření Použití leukoplasti, obvazu, pružného obinadla, dezinfekce, atd.
Návštěva lékaře a dodržování léčebného režimu Návštěva lékaře
Zajištění potřebných léků
Užívání léků v lékařem stanovené době
Rehabilitace - např. dodržení doporučení fyzioterapeuta včetně pravidelného cvičení
Pití tekutin v dostatečném množství
Dodržování diety
Zdravá výživa Znalost zásad zdravé výživy Znalost potravin, které prospívají/škodí
Znalost optimálního množství určitého jídla
Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Finanční a majetková oblast Hospodaření s finančními prostředky Rozvržení příjmu tak, aby byly pokryty všechny platby
Provádění úhrad spojených s bydlením
Provádění úhrady poplatků za telefon
Provádění úhrady - jiné
Nakládání s majetkem Převedení majetku
Pronájem nemovitosti (bytu, nebo jeho části, domu, zahrady, chalupy, ...)
Darování majetku
Využití sociálních dávek a jiných výhod Uplatnění nároku na nárokové dávky + výhody, např. průkaz ZTP, PnP
Požádání o nenárokové dávky
Uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří, v invaliditě (důchod)
Základní doklady Platné osobní doklady Zajištění platných dokladů (např. občanský průkaz, pas, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny)
Účast na veřejném životě Uplatňování politických práv Uplatnění práva volit
Ochrana práv Ochrana před zneužíváním Uplatňování pomoci ombudsmana (proti rozhodnutí orgánu veřejné správy)
Znalost způsobu, jak se bránit riziku zneužití, nebo ohrožení zneužitím
Ochrana a respektování občanských práv (např. práv uživatele služby)

Zařízení se nachází v malebné obci Plaveč, která leží 11 km severně od Znojma. Skládá z jedné hlavní a třech vedlejších budov, a to „Školky”, „Podzámčí” a „Zátiší”. Všechny tyto objekty jsou zasazeny do rozlehlého parku, kde se nachází významná kulturní památka. Jedná se o rotundu ze třináctého století, která slouží k církevním obřadům. Uživatelům služeb individuálně dle jejich potřeb zprostředkováváme i duchovní služby prostřednictvím pana faráře, který do domova pravidelně dochází a navštěvuje individuálně uživatele i na pokojích.


Základní činnosti při poskytování sociálních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 1. Poskytnutí ubytování:
  1. ubytování
  2. úklid
  3. praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
  4. žehlení
 2. Poskytnutí stravy:
  • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
 3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. pomoc při použití WC
 4. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
  4. pomoc při podávání jídla a pití
  5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 6. Sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 7. Aktivizační činnosti:
  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmůDomov pro seniory Plaveč je dlouhodobě zapojen do projektu Gerontologická a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Při své činnosti spolupracujeme v rámci tohoto projektu s odborníky České alzheimerovské společnosti – ČALS.
V odkaze ČALS na těchto stránkách naleznete informace směřující k pomoci a podpoře lidí postižených demencí i podpoře jejich rodinných příslušníků a dále také práva lidí s demencí.


Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
 • 11.09.2021
  SOBOTNÍ HUDEBNÍ ODPOLEDNE S DOBROVOLNÍKY Z ADRY
 • 19.08.2021
  letní opékání
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí