Úvod

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Plaveč, p.o.

Důležité upozornění:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ŘEDITELE
č. 14 / 2021
Mimořádné opatření upravující postup pro realizaci návštěv
u uživatelů služeb domov pro seniory a domov se zvláštním
režimem od 10. 5. 2021 do odvolání

Na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví se omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem (podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které
a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Režimová opatření poskytovatele:

Návštěvními dny jsou STŘEDA a NEDĚLE
Čas návštěv je stanoven OD 14:00 DO 16:00 hod.
1. Je zaveden rezervační systém návštěv: Termíny a časy návštěv musí být určeny předem pro každou návštěvu. Je nutné předchozí domluvení/nahlášení návštěvy (v pracovní dny telefonicky od 7:00 do 15:20hod., případně emailem) sociálním pracovnicím (Mgr. Čaňková, Bc. Jelenová), tel.: 515 252 044.
Ve středeční den návštěvy je možná rezervace nejpozději ve 12:00 hod.
2. V rámci jednoho návštěvního dne je možné rezervovat návštěvy u 15-ti uživatelů sociálních služeb.
3. Rezervace je možná pouze pro jeden termín (na druhý termín pak jako náhradník, pokud by se zde termín uvolnil)
4. U vstupujících osob je součástí při realizaci POC testování i podepsání čestného prohlášení s doložením dokladu totožností (občanský průkaz).
5. U uživatelů sociálních služeb, kde je nařízena izolace a nebo karanténa, nebude po tuto dobu návštěva možná.
6. Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas.
7. Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.), v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
8. Návštěvy dodržují odstup min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
9. V průběhu návštěvy je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
10. Poslední možný příchod na návštěvu je vzhledem k testování je možný nejpozději v 15.15hod.

Toto mimořádné opatření upravující návštěvy v DpS Plaveč bylo vydáno dále na základě:
Doporučeného postupu MPSV č. 0/2020, č. 12/2020, č. 14/2020, č. 17/2020
Tímto se ruší Mimořádné opatření ředitele č. 13 / 2021M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E
č.12 / 2021
Mimořádné opatření upravující postup pro umožnění
vycházení klientů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem mimo areál zařízení v době epidemie COVID-19
od 12. 4. 2021 do odvolání

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Přičemž je nutné předem oznámit odchod mimo zařízení tímto způsobem:
Pro období od 12.4.2021 až do odvolání je nutné předchozí domluvení/nahlášení vycházky předem rodinou nejpozději dva pracovní dny předem telefonicky od 7:00 do 15:20hod., případně emailem) sociálním pracovnicím (Mgr. Čaňková, Bc. Jelenová), tel.: 515 252 044.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽETE V PRACOVNÍ DNY OD 7:00 DO 15:20 OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY KONTAKTOVAT SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, KTEŘÍ VÁM PODAJÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE - NA TEL.: 515 252 044Domov pro seniory Plaveč, poskytuje pobytové sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, která již nemůže být vyřešena v jejich původní domácnosti (a to jinými místně dostupnými službami např. pečovatelskou službou, odlehčovací službou, centrem denních služeb, denním stacionářem, týdenním stacionářem, péčí blízké osoby apod.) přičemž:

Pobytová sociální služba DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

 • Je určena pro osoby ve věku 55 let a více se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a nebo z důvodu stařecké Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, pokud již tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich původní domácnosti.

Pobytová sociální služba DOMOV PRO SENIORY

 • Je určena pro osoby ve věku 60 let a více se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, pokud již tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich původní domácnosti.

NABÍZÍME PODPORU A ZJIŠŤUJEME POTŘEBY OSOB V ROZSAHU
REGIONÁLNÍ KARTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.

JSME VÁM SCHOPNI POMOCI V TĚCHTO OBLASTECH OSOBNÍCH POTŘEB:
Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele
Osobní hygiena Denní hygiena Běžná denní hygiena Ranní hygiena
Mytí během dne (rukou, obličeje, atd.)
Večerní hygiena
Vysmrkání se
Použití intimspreje
Péče o ústa Vyčištění zubů
Péče o zubní náhrady - očištění
Nasazení náhrady
Oholení se
Česání a mytí vlasů Česání
Mytí vlasů a další péče o vlasy (balzám atd.)
Úprava vlasů (vyfoukání, natočení, nalakování vlasů, apod.)
Péče o nehty Ostříhání si nehtů na rukou
Nalakování nehtů
Ostříhání nehtů na nohou
Péče o oči Umývání očí
Nasazení brýlí
Čištění brýlí
Aplikace kontaktních čoček a péče o ně
Péče o uši Čištění uší
Nasazení naslouchadla
Čištění naslouchadla
Výměna baterií v naslouchadle
Mytí a koupání Mytí těla a koupání Mytí celého těla
Sprchování
Koupání
Ošetření pokožky, včetně nohou, po koupeli nebo sprše
Výkon fyziologické potřeby Výkon fyziologické potřeby Použití WC
Použití toaletního křesla
Výměna inkontinenčních pomůcek
Vypuštění sběrného sáčku na moč
Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Oblékání Oblékání, svlékání Volba vhodného oblečení a doplňků (počasí, příležitost a vhodné vrstvení)
Oblékání a svlékání jednotlivých částí oblečení, popř. s využitím vhodných pomůcek
Obouvání, zouvání Volba vhodné obuvi s ohledem na počasí, příležitost a celkový vzhled
Nazouvání a zouvání obuvi, popř. s využitím vhodných pomůcek
Celková úprava vzhledu Líčení/odlíčení
Použití parfému
Posouzení co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu Zhodnocení, zda má osoba k dispozici vhodné oblečení, obuv, kosmetiku, doplňky
Samostatný pohyb Změna polohy Změny polohy na lůžku Změna polohy těla na lůžku
Posazení na lůžku
Manipulace s dekou a polštářem
Podání věcí ze stolku (pití, kniha, kapesník atd.)
Manipulování s polohovatelným lůžkem
Vstávání a uléhání na lůžko Vstání z lůžka
Ulehnutí na lůžko
Přesun na vozík a na lůžko
Stání a sezení Stoupnutí
Sezení mimo lůžko
Polohovací a fixační pomůcky Použití polohovacích a fixačních pomůcek
Manipulace s předměty Přemísťování a manipulace s předměty denní potřeby Přemísťování předmětů denní potřeby
Manipulace se závěsy, žaluziemi, roletami apod.
Pohyb ve vlastním prostoru Pohyb ve vlastním prostoru Bezpečný pohyb po místnosti
Otevření a zamčení dveří pokoje, otevření vchodových dveří, manipulace s klíči
Pohyb mimo zařízení Chůze Chůze po rovině
Chůze po schodech
Pohyb mimo vlastní prostor Pohyb po domě a vyjití z domu (zařízení)
Pohyb mimo dům (zařízení)
Zajištění stravování Příprava a příjem stravy Příprava stravy Příprava teplých a studených nápojů
Příprava, vaření jídel
Ohřívání stravy
Sledování doby spotřeby u potravin
Podání jídla na talíř (servírování)
Zajištění potravin Posouzení, jaké potraviny je třeba nakoupit
Přijímání stravy Najedení se
Napití se
Porcování stravy
Péče o domácnost Úklid a údržba vlastního Úklid a údržba vlastního Umytí nádobí
Uložení potravin
Úklid lednice
Běžné udržení pořádku - dávání věcí na své místo
Setření prachu
Udržení vnitřního pořádku ve skříních
Péče o květiny - zalévání, přesazování
Péče o lůžko Stlaní
Převlékání lůžkovin
Péče o oblečení, boty Péče o prádlo, oblečení a boty Přepírání drobného prádla
Sušení prádla
Žehlení prádla
Uložení prádla
Drobné opravy prádla
Čištění bot
Udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů Udržení tepelné pohody ve vlastním prostoru Větrání
Obsluha radiátorů či jiných spotřebičů pro zajištění tepla a teplé vody
Obsluha domácích spotřebičů Obsluha trouby, lednice, mikrovlnné trouby, atd.
Zajištění kontaktu se společenským prostředím Společenské kontakty Navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů Uskutečnění kontaktu s rodinou nebo blízkými
Navazování a udržení partnerských vztahů
Uskutečnění kontaktu s přáteli, sousedy, spolupracovníky, kolegy
Orientace Orientace v čase, v místě, v osobách Orientace v čase (během dne, v týdnu, ročním období)
Orientace ve vlastním prostoru (nalezení WC, jídelny, nalezení signalizačního zařízení, apod.)
Orientace mimo domov (ulice, zahrada, obchod, apod.)
Orientace v osobách (poznávání blízkých, pracovníků služby, lékařů, apod.)
Využívání běžných veřejných služeb Využívání veřejných služeb a zapojování do sociálních aktivit odpovídajících věku Návštěva a orientace v obchodě (výběr a zaplacení zboží)
Využívání pošty
Využívání banky
Navštěvování klubů, např. důchodců, knihovny
Návštěva restaurace
Komunikace Schopnost srozumitelně se vyjádřit Dostatečná slovní zásoba pro vyjádření svých potřeb a navázání kontaktu
Schopnost alternativní komunikace, kterou lze vyjádřit potřeby a navázat kontakt
Seberealizace Získávání kvalitních podnětů Získávání dostatečného množství kvalitních podnětů Pravidelný kontakt s předměty, odpovídající věku a potřebám osoby a jejímu životnímu stylu, vzbuzující, nebo vyvolávající vzpomínky, libé pocity
Pravidelný kontakt s lidmi minimalizující riziko izolace, deprivace a prohloubení zdravotního postižení (demence)
Pravidelný přísun informací, které podporují vnímání sebe sama i okolního světa
Zklidňující/stimulující masáže
Oblíbené činnosti Oblíbené činnosti Čtení
Poslech hudby a mluveného slova
Sledování TV, videa, DVD
Používání internetu
Ruční práce
Uspokojení duchovních potřeb - setkání s duchovním
Jiné oblíbené činnosti - např. péče o zvíře
Péče o zdraví a bezpečí (rizika) Zajištění bezpečí Opatření pro zajištění bezpečí Přivolání pomoci
Prevence pádu a zdravotních rizik spojených s onemocněním
Pomůcky, které zvýší bezpečí/omezí rizika pádu, nebo rizika spojená s onemocněním
Zdraví Provedení jednoduchého ošetření Použití leukoplasti, obvazu, pružného obinadla, dezinfekce, atd.
Návštěva lékaře a dodržování léčebného režimu Návštěva lékaře
Zajištění potřebných léků
Užívání léků v lékařem stanovené době
Rehabilitace - např. dodržení doporučení fyzioterapeuta včetně pravidelného cvičení
Pití tekutin v dostatečném množství
Dodržování diety
Zdravá výživa Znalost zásad zdravé výživy Znalost potravin, které prospívají/škodí
Znalost optimálního množství určitého jídla
Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Finanční a majetková oblast Hospodaření s finančními prostředky Rozvržení příjmu tak, aby byly pokryty všechny platby
Provádění úhrad spojených s bydlením
Provádění úhrady poplatků za telefon
Provádění úhrady - jiné
Nakládání s majetkem Převedení majetku
Pronájem nemovitosti (bytu, nebo jeho části, domu, zahrady, chalupy, ...)
Darování majetku
Využití sociálních dávek a jiných výhod Uplatnění nároku na nárokové dávky + výhody, např. průkaz ZTP, PnP
Požádání o nenárokové dávky
Uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří, v invaliditě (důchod)
Základní doklady Platné osobní doklady Zajištění platných dokladů (např. občanský průkaz, pas, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny)
Účast na veřejném životě Uplatňování politických práv Uplatnění práva volit
Ochrana práv Ochrana před zneužíváním Uplatňování pomoci ombudsmana (proti rozhodnutí orgánu veřejné správy)
Znalost způsobu, jak se bránit riziku zneužití, nebo ohrožení zneužitím
Ochrana a respektování občanských práv (např. práv uživatele služby)

Zařízení se nachází v malebné obci Plaveč, která leží 11 km severně od Znojma. Skládá z jedné hlavní a třech vedlejších budov, a to „Školky”, „Podzámčí” a „Zátiší”. Všechny tyto objekty jsou zasazeny do rozlehlého parku, kde se nachází významná kulturní památka. Jedná se o rotundu ze třináctého století, která slouží k církevním obřadům. Uživatelům služeb individuálně dle jejich potřeb zprostředkováváme i duchovní služby prostřednictvím pana faráře, který do domova pravidelně dochází a navštěvuje individuálně uživatele i na pokojích.


Základní činnosti při poskytování sociálních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 1. Poskytnutí ubytování:
  1. ubytování
  2. úklid
  3. praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
  4. žehlení
 2. Poskytnutí stravy:
  • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
 3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. pomoc při použití WC
 4. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
  4. pomoc při podávání jídla a pití
  5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 6. Sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 7. Aktivizační činnosti:
  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmůDomov pro seniory Plaveč je dlouhodobě zapojen do projektu Gerontologická a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Při své činnosti spolupracujeme v rámci tohoto projektu s odborníky České alzheimerovské společnosti – ČALS.
V odkaze ČALS na těchto stránkách naleznete informace směřující k pomoci a podpoře lidí postižených demencí i podpoře jejich rodinných příslušníků a dále také práva lidí s demencí.


Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí